Användarvillkor

Användarvillkor

Genom att använda webbplatsen bekräftar du att du accepterar följande villkor för användningen av innehållet på webbplatsen. Ifall du inte accepterar villkoren bör du inte använda webbplatsen. Lumene kan ändra på villkoren när som helst.

Denna webbplats är endast ämnad för användare boende i det land du valde och för användning i enlighet med gällande lagar i detta land.

Upphovsrätt, varumärkesskydd och immaterialrättsligt skydd

Allt innehåll på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, grafiska framställningar, ljud- och video är – såvida inte motsatsen uttryckligen anges – vår egendom.

Det upphovsrättsskyddade innehållet får endast användas för privat bruk utan vårt uttryckliga medgivande, och inte i allmänna eller kommersiella syften (nedladdningar, reproduktioner etc.). Ändring, översättning, bearbetning eller redigering av innehållet får inte göras utan tidigare skriftligt medgivande från oss.

Obehörigt bruk eller missbruk av registrerade varumärken eller logotyper är inte tillåtet.

Observera att all överträdelse av vår upphovsrätt eller någon annan skyddande rättighet kan leda till att rättsliga åtgärder vidtas mot dig.

Begränsningar av skadeståndsskyldighet

Denna webbplats är en källa till allmän information och ska inte på något sätt användas för att ersätta information och råd från läkare eller fackmän. Lumene åtar sig inget ansvar för handlande som grundar sig på denna webbplats.

Informationen på denna webbplats har sammanställts och kontrollerats med största noggrannhet. Trots det tar vi inget ansvar för dess giltighet, tillförlitlighet, fullständighet och/eller kvalitet.

Denna webbplats innehåller länkar till webbplatser från andra leverantörer. Lumene lämnar inga garantier och åtar sig ingen skadeståndsskyldighet för eventuellt illegalt innehåll eller andra lagöverträdelser på de externa leverantörernas webbplatser. Får Lumene veta att länkar eller innehåll på webbplatsen strider mot gällande lag kommer dessa utan dröjsmål tas bort.

Användandet av denna webbplats och nedladdningen av information sker på din egen risk. Lumene åtar sig inget ansvar för några skador, i synnerhet på användarens datafiler, maskin- och programvara, till följd av sådant handlande. Ansvar gällande avsiktligt uppsåt och grov oaktsamhet påverkas inte.

Hur personuppgifter samlas in och används

Personuppgifter är sådana uppgifter som identifierar dig, t.ex. ditt namn, din e-postadress eller din bostadsadress. Lumene samlar inte in dina personuppgifter utom när du särskilt ger dem till oss (t.ex. när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i enkätundersökningar eller tävlingar, beställer produktprover eller broschyrer eller ber om information) och ger oss tillåtelse att använda dem.

För att förenkla användningen av vår webbplats använder vi s.k. cookies. Cookies är små dataenheter som din webbläsare lagrar på hårddisken. Dessa är nödvändiga för att du ska kunna använda vår webbplats. Vi använder cookies för att få en överblick över hur vår webbplats används och för att kunna förbättra navigeringsfunktionerna. Med hjälp av cookies kan vi t.ex. avgöra om en sida på vår webbplats redan har visats. Med cookies kan vi också se om du har besökt vår webbplats tidigare eller om du är en ny besökare. Våra cookies lagrar inte personuppgifter och samlar inte in annan slags information som kan identifiera dig. Om du inte vill tillåta användningen av cookies kan du ändra inställningarna på din webbläsare så att den raderar alla cookies från hårddisken, blockerar alla cookies eller så att du får en varning innan en cookie lagras.

Dina personuppgifter används, överförs och lagras enbart om du har gett oss din tillåtelse, samt i den omfattning och under så lång tid det behövs i varje enskilt fall, exempelvis under den tid det tar för oss att besvara dina frågor, bemöta din förfrågan eller informera dig om resultatet i en tävling.

För att kunna göra detta kan det ibland vara nödvändigt för Lumene att lämna ut personuppgifter till andra företag inom Lumene Group eller till externa företag vars tjänster vi använder för att kunna utföra den tjänst vi har utlovat dig. Dessa externa företag anlitas t.ex. för frakt, reklamdistribution eller tävlingar. Lumene kräver i sådana fall att dessa samarbetspartners hanterar uppgifterna i enlighet med dessa instruktioner och lagenliga bestämmelser.

Vi samlar inte in personuppgifter från barn. Om vi upptäcker att sådana uppgifter har emottagits utan att barnets föräldrar eller förmyndare har gett sitt medgivande, kommer vi att radera informationen omedelbart. När vi gör detta kommer vi följa de instruktioner som du i egenskap av förälder eller förmyndare ger oss.

Lumene garanterar att de insamlade uppgifterna inte säljs eller hyrs ut till tredje part. Vi är dock tvungna att lämna ut information om dig om lagen eller det statliga rättsväsendet kräver det.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att dina uppgifter inte försvinner, utsätts för ändringar eller stöld, och för att se till att tredje part inte får tillgång till dem.

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi får använda dina personuppgifter, helt eller delvis.

Vänligen skicka din återkallelse till oss med hjälp av elektronisk blankett eller genom att kontakta vår representant.

Sekretess

Lumene Oy
PL 27
02781 Espoo
Finland
Telephone: +358 204 877
Email: Electronic contact
VAT Identification No.: FI 2377940-8