INTEGRITETSPOLICY FÖR LUMENES WEBBPLATS

INTEGRITETSPOLICY FÖR LUMENES WEBBPLATS

 

Lumene Oy

FO-nummer: 2377940-8

PL 27

02781, Esbo

(”Lumene”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”)

Lumene agerar som personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som besökarna på vår webbplats och i vår webbutik, som du, delar med oss ​​eller som vi samlar in automatiskt när du använder vår webbplats eller webbutik (hädanefter kallade ”Tjänster”). Som personuppgiftsansvarig har vi det yttersta ansvaret för behandlingen av de personuppgifter som du förser oss med. Integritet handlar om förtroende och att skydda din integritet och dina personuppgifter är av yttersta vikt för oss. Därför samlar vi bara in dina personuppgifter i den mån vi behöver dem för att erbjuda dig en förstklassig kundupplevelse när du använder våra Tjänster.

Denna integritetspolicy beskriver medlen och ändamålen för att behandla dina personuppgifter när du använder våra Tjänster och gäller för behandlingen av personuppgifter som erhållits genom din användning av våra Tjänster. Observera att våra Tjänster kan innehålla länkar till innehåll från tredje parts-tjänsteleverantörer. Sådana länkar till innehåll som tillhör andra tjänsteleverantörer innebär inte att vi rekommenderar dem eller har någon kontroll över dessa tredje parter och därför ansvarar vi, i den utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning, inte för sådant innehåll, deras dataskyddsnivå eller sådana tredje parters handlingar.

 1. Kontaktperson för frågor som rör behandling av personuppgifter

Lumene Oy

PL 27

02781 Espoo

lumene.info (at) lumene.com

 1. Varför vi behandlar dina personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter endast i den utsträckning som det är nödvändigt för oss för att kunna tillhandahålla de Tjänster som du har begärt. Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att kunna erbjuda dig möjligheten att använda våra Tjänster, för att kunna leverera dina ordrar och för att kunna vidta eventuella därav följande garantiåtgärder. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna skicka dig uppdateringar om dina ordrar och enkäter för att mäta hur nöjd du är med våra Tjänster.

Utöver ovanstående behandlar vi dina personuppgifter för att hantera, analysera och utveckla avtalsförhållandet mellan oss, till exempel för att förse dig med kundservice och för att kunna kommunicera med dig som kund. Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna visa dig sådant innehåll i våra Tjänster som är mest relevant för dig, för att utveckla våra Tjänster samt för att förhindra och upptäcka eventuell försummelse. Vi kan också behandla dina personuppgifter för att göra dig uppmärksam på nya och intressanta produkter, specialerbjudanden och uppdateringar av våra Tjänster, inom gränserna för gällande lagstiftning eller baserat på ditt samtycke.

De berättigade skälen för att behandla dina personuppgifter är antingen efterlevnad av avtalet mellan oss, fullgörande av rättsliga förpliktelser som vi är föremål för, vårt berättigade intresse eller ditt samtycke enligt vad som beskrivs vidare nedan.

 • Avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter: Behandlingen av dina personuppgifter är i viss utsträckning nödvändig för att vi ska kunna uppfylla det avtal som vi har ingått med dig. När du till exempel lägger en order i vår webbutik är det nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter så att vi kan uppfylla våra avtalsförpliktelser och leverera din order. Din order skapar också vissa lagstadgade skyldigheter för oss relaterade till exempelvis produktsäkerhet, produktkvalitet och produktreturer.
 • Vårt berättigade intresse: Vi behandlar dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse, i synnerhet för att erbjuda dig en förstklassig kundupplevelse när du använder våra Tjänster och för att förse dig med det mest relevanta innehållet online och i nyhetsbrev, såväl som för administrativa ändamål och för att förebygga och åtgärda eventuell försummelse.
 • Samtycke: Vi kan behandla dina personuppgifter baserat på ditt samtycke för att skicka dig elektroniskt direktmarknadsföringmaterial.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna integritetspolicy är delvis ett avtalsenligt krav. När du till exempel lägger en order i vår webbutik, måste du förse oss med vissa personuppgifter för de behandlingsändamål som redovisas i denna integritetspolicy. Om du inte förser oss med dina personuppgifter kan det hindra oss från att uppfylla våra avtalsförpliktelser, vilket kan leda till att du inte kan använda webbutiken.

 1. De kategorier av data som vi behandlar

När du skapar ett användarkonto för att använda våra Tjänster uppmanas du att lämna vissa personuppgifter, inklusive följande: namn, kontaktuppgifter, födelsedatum, telefonnummer, lösenord samt fakturerings- och leveransinformation som fakturerings- och leveransadress. Du kan också frivilligt tillhandahålla information om dina intressen samt ditt samtycke till att ta emot direktmarknadsföring. Din användarkontoinformation uppdateras ständigt (till exempel genom din köphistorik).

När du lägger en order i vår webbutik kan det hända att vi behandlar vissa personuppgifter och viss information som rör dig, till exempel användarkontoinformation (eller namn, leverans- och faktureringsadress(er) och telefonnummer), typ och antal produkter som du har beställt, inköpspris, orderdatum, orderstatus, betalningsmetod och specifikationer relaterade till din betalning, produktreturer och kundserviceförfrågningar.

Vi samlar också in metadata från din användning av våra Tjänster, till exempel hänvisningssida, åtkomsttid, mängd överförda data, IP-adress, operativsystem och gränssnitt, din webbläsartyp, version och språk. Om du besöker våra Tjänster utan att skapa ett användarkonto eller lägga en order, behandlar vi bara ovan nämnda metadata.

 1. Överföring eller utlämnande av personuppgifter
  1. Varför det kan hända att vi överför eller lämnar ut dina personuppgifter

Det kan hända att vi överför eller lämnar ut dina personuppgifter till andra företag inom den globala Lumene-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer enligt nedan.

Vi kan lämna ut personlig information till våra partners inom de gränser som är tillåtna enligt lag, till exempel för utförande av leverans, fakturering eller marknadsföring. För att kunna utföra dina ordrar använder vi oss till exempel av tjänster som våra partners erbjuder (som betalningstjänster som erbjuds av banker eller kreditkortsföretag eller frakt och leverans som erbjuds av distributionsföretag). Vi förser dessa partners endast med den information som de behöver för att tillhandahålla de avtalade tjänsterna och kräver att de behandlar personuppgifterna baserat på våra instruktioner och i enlighet med denna integritetspolicy.

Utöver detta kan vi bara lämna ut din personliga information utan föregående meddelande om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om vi i god tro anser att en sådan åtgärd är nödvändig för att följa lagen eller för att följa bestämmelserna för en rättslig process som delgetts Lumene; för att skydda och försvara Lumenes rättigheter eller egendom; eller för att agera under brådskande omständigheter för att skydda allmänheten.

Om vi ​​säljer vår verksamhet, eller en del av den, eller på annat sätt omorganiserar vår verksamhet, kan personuppgifter som behandlas av oss som personuppgiftsansvarig överlämnas till köpare och deras rådgivare i enlighet med gällande lagstiftning.

  1. Internationella överföringar av personuppgifter

Vi samarbetar med partners i affärsverksamheter som kräver behandling av personuppgifter och i detta sammanhang kan det hända att vi eller våra partners i enlighet med gällande lagstiftning behandlar personuppgifter var som helst i världen och därmed överför personuppgifterna även utanför EU och EES. Vad gäller överföringar av personuppgifter till länder där den lokala dataskyddslagstiftningen inte tillhandahåller en adekvat dataskyddsnivå, baseras överföringarna på lämpliga skyddsåtgärder, som standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen eller en behörig tillsynsmyndighet.

Om du vill veta mer om de lämpliga skyddsåtgärder som vi tillämpar kan du kontakta oss via e-post till lumene.info (at) lumene.com

 

 1. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att se till att dina val för den avsedda användningen följs. Vi skyddar dina uppgifter från förlust, missbruk, obehörig åtkomst och röjande, ändring eller förstöring genom lämpliga tekniska åtgärder som brandväggar.

Vi delar inte dina personuppgifter utanför Lumene, dess dotterbolag, närstående bolag eller andra partners, med undantag för på de villkor och för de ändamål som redovisas i denna integritetspolicy, eller om så krävs i övrigt enligt tvingande gällande lag. Inom Lumene, dess dotterbolag, närstående bolag och andra partners, lagras personuppgifter på lösenordskontrollerade servrar med begränsad åtkomst som endast beviljas personer vars arbete kräver behandling av personuppgifter.

 1. Hur längre sparar vi dina personuppgifter?

Lagringstiden för de insamlade personuppgifterna baseras på den rättsliga grund och det behandlingsändamål för vilket uppgifterna samlades in. Vi lagrar dina personuppgifter så länge som de är nödvändiga för att vi ska kunna utföra de behandlingsändamål som anges i integritetspolicyn, till exempel för att uppfylla våra avtalsförpliktelser (som returperioder och begränsade garantiperioder) eller för att tillhandahålla annan kundservice. När vi inte längre behöver de insamlade personuppgifterna kommer de att förstöras på ett säkert sätt eller oåterkalleligen anonymiseras.

Om personuppgifterna behandlas på grundval av en skyldighet som baseras på gällande lag, kan lagringsperioden också vara föremål för ett uttryckligt lagstadgat krav.

Vi kan också lagra vissa personuppgifter efter att det inledande behandlingsändamålet upphör, om sådan lagring av personuppgifter är nödvändig för att följa andra gällande lagar eller om vi behöver personuppgifterna för fastställande,

utövande eller försvar av ett rättsligt anspråk, och endast baserat på behovet av uppgifterna.

 1. Vilka rättigheter har du?

”Den registrerade” avser fysiska personer vars personuppgifter behandlas av oss, det vill säga användarna av våra Tjänster.

De registrerade har rätt att få åtkomst till de uppgifter som behandlas av Lumene som personuppgiftsansvarig och att få felaktiga personuppgifter om sig själva rättade. Om du vill utöva din rätt till åtkomst eller rättelse ska du följa nedanstående anvisningar.

Din begäran rörande din rätt till åtkomst eller rättelse måste vara i skriftlig eller elektronisk form och undertecknad samt adresserad till den kontaktperson som nämns i denna integritetspolicy. Begäran ska innehålla den grundläggande information som krävs för att hitta de begärda uppgifterna. Efter att ha mottagit och behandlat din begäran, skickar vi dig en kopia av personuppgifterna via post eller elektroniskt. Vi förbehåller oss rätten att inte hörsamma din begäran om den uppenbarligen är ogrundad eller av okynneskaraktär. Om du begär flera kopior eller om du vill lämna in mer än en begäran per år, kan vi komma att debitera dig en rimlig avgift som baseras på våra administrativa kostnader för genomförandet av din begäran.

Du som registrerad har också rätt att när som helst begära att vi raderar personuppgifter om dig som vi behandlar och vi är skyldiga att radera uppgifterna om det inte längre föreligger någon laglig grund för att behandla uppgifterna. Observera att vissa uppgifter som behandlas av oss är föremål för lagstadgade krav på lagring och att vi inte kan radera dessa förrän i slutet av den lagstadgade lagringsperioden, trots att du lämnar in en begäran om radering.

Du som registrerad har också rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter om uppgifterna har behandlats utifrån vårt berättigade intresse och vi är skyldiga att sluta behandla sådana personuppgifter, såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för vidare behandling av sådana personuppgifter.

Dessutom har du som registrerad rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten beträffande vår behandling av personuppgifter.

 1. För att sammanfatta

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna integritetspolicy. Om inte annat anges i tvingande gällande lagstiftning kan vi inte personligen skicka ändringar av denna integritetspolicy till de registrerade personligen och därför uppmanar vi dig att kontrollera denna policy från tid till annan för eventuella ändringar.

Om du av någon anledning tror att vi inte har följt det ovanstående, ber vi dig att kontakta oss via e-post på lumene.info (at) lumene.com, så kommer vi att göra vårt bästa för att utan dröjsmål fastställa och korrigera problemet.

 

ANVÄNDNING AV KAKOR PÅ Lumenes webbplats

Vi använder ”kakor” för att underlätta användningen av vår webbplats. Kakor är små dataenheter som lagras av webbläsaren på din dators hårddisk och som gör det möjligt för vår webbplats att ”komma ihåg” ditt agerande eller dina preferenser på webbplatsen över tid. Vissa av de kakor som vi använder är nödvändiga för att vår webbplats eller webbshop ska fungera korrekt och vissa är nödvändiga för att förbättra webbplatsens prestanda eller användarupplevelsen.

Vi använder kakor för att få en ökad förståelse för hur vår webbplats används och för att förbättra navigeringen. Kakor hjälper oss till exempel att fastställa om en sida på webbplatsen redan har visats. Kakorna kan också berätta om du har besökt vår webbplats tidigare eller om du är en ny besökare. De kakor som vi använder lagrar inga personuppgifter och samlar inte heller i övrigt in information som kan identifiera dig som person.

Om du inte vill ta emot kakor ska du konfigurera din webbläsare till att radera alla kakor från din dators hårddisk, blockera alla kakor eller för att få en varning innan en kaka lagras. Läs webbläsarens bruksanvisning för att få mer information om hur du kan kontrollera kakorna genom att justera webbläsarens inställningar.